Menu

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Advies pensioen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

De adviseurs van pensioen.com adviseren u ook adviseren over de voorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met een WGA-gatverzekering en/of WIA-excedentverzekering zorgt u als werkgever voor een goed arbeidsongeschiktheidspensioen. Het gaat om een aanvulling op de uitkering van de overheid.

Advies werkgever over arbeidsongeschiktheidspensioen

Uitkering WIA na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Als een medewerker door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kan werken, heeft een werkgever de eerste twee jaar de verplichting het loon voor ten minste 70% door te betalen. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet gaat over de uitkering die een zieke werknemer krijgt die na twee jaar nog niet volledig gere-integreerd is.

Loonaanvulling gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Iemand heeft recht op een WGA-uitkering als hij na twee jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt, maar niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, is.

Langdurig arbeidsongeschikte werknemers die een WGA-uitkering ontvangen, krijgen te maken met een forse inkomensterugval. De uitkering is beduidend lager dan het oorspronkelijke loon en ook lager dan de uitkering tijdens de eerste twee ziektejaren. Individueel is deze inkomensterugval moeilijk te verzekeren. Een werkgever kan hier een belangrijke rol spelen door een collectieve verzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt ook het arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd.

WGA-hiaat

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Dit is een bepaald percentage van het minimumloon. Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw werknemers een aanvullende uitkering. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer.

WIA-excedent

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere werknemer verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde jaarloon (deze WIA-loongrens is voor 2020 € 57.232,00). Hierdoor ontstaat er voor werknemers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. U kunt kiezen om 70, 75 of 80 procent van het totale salaris te verzekeren.

Advies over het arbeidsongeschiktheidspensioen? Vul het formulier in

©2021 Pensioen.com