Hoe kan de werkgever het pensioen verlengen?

Hoe kan de werkgever het pensioen verlengen?

Woensdag 25 augustus 2021

Pensioencontract bij verzekeraar of PPI loopt af: hoe kan de werkgever het pensioen verlengen?

Loopt het pensioencontract van jouw organisatie binnenkort af? Dan is het verstandig een vergelijking te laten maken van pensioenverzekeraars en PPI’s. Want bij het pensioen verlengen wilt u natuurlijk wel de beste deal. In deze blog krijg je praktische tips voor het verlengen van het pensioencontract. Heb je na het lezen vragen of wil je een adviseur inschakelen? Dan helpen wij je graag.

Offerte verlengen pensioenregeling

Wat is de einddatum van het pensioencontract?

Een pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder heeft vaak een einddatum. De einddatum van het contract ligt meestal vijf jaar na het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar. Bij een PPI kan een doorlopend contract zonder vaste einddatum van toepassing zijn.

Het pensioencontract eindigt: mag ik gelijk nieuwe pensioenafspraken maken met mijn werknemers?

U mag niet zomaar nieuwe pensioenafspraken maken met uw werknemers. Het pensioencontract met de uitvoerder eindigt, maar de (pensioen)overeenkomst met je werknemers niet. Deze pensioenovereenkomst blijft gelden tot de pensioendatum of het einde van het arbeidscontract.

Wederzijdse goedkeuring bij wijzigen afspraken

Het eindigen van het pensioencontract is wel vaak aanleiding om pensioen als arbeidsvoorwaarden te herijken. Wijzigen kan alleen met wederzijdse goedkeuring. Zowel de werknemers als werkgever moeten goedkeuring geven.

Redenen om de pensioenovereenkomst te wijzigen

De aanleiding van een verandering van de pensioenovereenkomst kan bijvoorbeeld zijn dat de kosten voor een middelloonregeling niet meer redelijk zijn na verlenging. De kosten voor garanties zijn immers enorm door de huidige lage rente. Een overstap van middelloon naar beschikbare premie moet dan overwogen worden. Ook als je al een beschikbarepremieregeling hebt, is het aan te raden om aanbieders met elkaar te vergelijken. Want de verschillen kunnen groot zijn bij de kosten, voorwaarden en behaalde rendementen.

Hoe werkt een verlenging van een pensioencontract?

Als het pensioencontract de einddatum bijna bereikt dan wordt door de verzekeraar of PPI in negen van de tien gevallen het contract opgezegd. Om ervoor te zorgen dat het toegezegde pensioen aan de werknemers gewoon kan doorgaan moet er actie genomen worden. Een adviseur begeleidt dit traject. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dat hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt met uw adviseur.

Aanpak bij verlenging als er nu een middelloonregeling is

Een optie is de pensioenregeling een-op-een door te zetten. Dat betekent dat de pensioenambitie voor de werknemer gelijk blijft. De prijs voor ditzelfde pensioen zal echter wel veel hoger uitpakken. Je krijgt dus hetzelfde voor een (veel) hogere prijs. De impact van een dergelijk traject is voor de deelnemer zeer beperkt, maar voor de werkgever fors. Uiteraard kan je wel bespreekbaar maken dat de bijdrage van de werknemer moet veranderen.

Het alternatief is de middelloonregeling omzetten naar een beschikbare premieregeling. Dit is een impactvol adviestraject. Je gaat van gegarandeerde pensioenaanspraken naar een onzeker pensioen. De beschikbare premie is gebaseerd op beleggingen in risicovolle en minder risicovolle beleggingscategorieën. De pensioenambitie per werknemer moet dus beoordeeld worden en mogelijk moet een werknemer gecompenseerd worden omdat er een slechtere ambitie uit komt. Het voordeel is wel dat er voorspelbare pensioenlasten zijn voor zowel werkgever als werknemer. Heldere communicatie en individuele berekeningen zijn essentieel.

Aanpak bij verlenging als er nu een beschikbarepremieregeling is

Wilt u de beschikbarepremieregeling voortzetten bij de huidige aanbieder? Vaak krijgt u dan een soortgelijk product, maar er zijn wel veranderingen. Bijvoorbeeld andere life cycles (beleggingen met steeds minder risico naarmate je de pensioendatum nadert) of geen garanties meer. Meestal is ook het tarief voor de administratie en de dekkingen (nabestaanden- wezenpensioen, ANW-hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid) anders.

De impact van een dergelijk pensioenadvies is beperkt. Er wordt gecontroleerd of de werkgever en werknemer tevreden zijn met de huidige aanbieder en product. Meestal kan volstaan worden met het vergelijken met andere aanbieders. Deze vergelijking is dan op basis van prijs, beleggingsresultaten en voorwaarden.

Is de beschikbarepremieregeling niet meer in dezelfde vorm te verlengen? Dan is een uitgebreider advies noodzakelijk om de impact van de wijzigingen voor werknemers te beoordelen.

Betrekken OR, PVT of werknemers bij verlenging

Bij het verlengen van de pensioenregeling is het essentieel dat een eventuele Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en/of werknemers worden meegenomen in het verlengingstraject. Want het betreft een substantieel deel van de secundaire beloning.

Moet ik nu al rekening houden met het pensioenakkoord?

Halverwege 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen werknemers (bonden), werkgevers en de overheid. In dit akkoord staat het voornemen beschreven om het pensioenstelsel in Nederland zeer drastisch te hervormen. De overheid is nu druk bezig om dit pensioenakkoord om te zetten naar toekomstige wetgeving. Het doel is dit op 1 januari 2022 afgerond te hebben. Tot die tijd ligt de definitieve uitwerking nog niet vast en moeten we het met aannames doen.

Bij een bestaand pensioencontract en een verlenging van dit pensioen is het verstandig om de stand van zaken door te nemen, maar al volledig anticiperen op deze wetgeving is niet handig. Immers de wet is nog niet definitief vastgesteld. Er komt waarschijnlijk een overgangsperiode tot 1 januari 2027 waarin de huidige overeenkomsten omgezet kunnen worden. Daarnaast zal, zoals het er nu uitziet, de impact zeer groot zijn bij pensioenregelingen die lopen bij een verzekeraar of PPI. Daar moet te zijner tijd rustig de nodige aandacht en tijd aan besteed worden om de impact en mogelijke compensatie voor alle groepen (jong, oud, laag, hoog inkomen enz.) te berekenen en te beoordelen.

Heb ik pensioenadvies nodig bij het verlengen van het pensioen?

Als pensioenadviseur zeg ik in mijn eigen belang natuurlijk altijd “Ja!”. Maar laat ik dit proberen toch objectief uit te leggen. De pensioenverzekeraar of PPI is een uitvoerder van een regeling en beoordeelt niet of een regeling passend is voor een werkgever en werknemer. De uitvoerder voert dus letterlijk uit wat er afgesproken wordt tussen werkgever en werknemer in de pensioenovereenkomst. Er zijn daarbij vele keuzes te maken. Denk aan de hoogte van de pensioenambitie, premie, eigen werknemersbijdrage en de mate van zorg die de werkgever wil bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Iedere keuze heeft effect op de individuele deelnemer en het budget van werkgever en werknemer. Een adviseur geeft inzicht en helpt om bijvoorbeeld bepaalde wensen te realiseren.

Daarnaast heb je als adviseur toegang tot een heel scala aan aanbieders en producten. De werkgever en werknemer worden begeleid om deze te vergelijken op het gebied van prijs, voorwaarden en opbrengsten.

Tenslotte is goede communicatie over pensioen onmisbaar. Zowel werkgever als werknemer geven vaak veel geld uit aan het pensioen zonder exact te weten waarvoor. Een werknemer een duidelijke uitleg van de veranderingen, regeling en de aansluiting op zijn of haar privé situatie geven draagt bij aan een hogere waardering voor het “dure” pensioen. Dit doen wij regelmatig in de vorm van groepspresentaties en/of 1-op-1 gesprekken met werknemers. Zowel van werkgevers als werknemers krijgen wij hierop veel positieve feedback. Een goede adviseur is in staat om pensioen begrijpelijk te maken voor iedere werknemersgroep.

Advies werkgever over pensioen verlengen

Vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvend overleg met mij of één van mijn  collega's over het verlengen van de pensioenregeling.