Individualisering pensioen

Individualisering pensioen

Vrijdag 30 september 2016

Individualisering pensioen

In juli 2016 presenteerde staatssecretaris Klijnsma de plannen voor de toekomst van ons pensioenstelsel.  Zowel inhoudelijk als tussen de regels door wordt al duidelijk dat individualisering van de pensioenmogelijkheden wordt doorgezet. Het kabinet vindt het namelijk belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen, afgestemd op de individuele situatie. Wat als toereikend pensioen wordt gezien, is niet nader gedefinieerd.

Flexibel pensioen bij verzekerde pensioenregelingen

Zeker bij verzekerde pensioenregelingen is de trend naar meer individuele keuzes al goed zichtbaar. Er zijn al verschillende flexibiliseringsmogelijkheden, zoals een hoog/laag pensioenuitkering, uitruil van pensioensoorten en vervroeging of uitstel van de pensioendatum. Met de invoering van de Wet verbeterde pensioenregeling is een  pensioengerechtigde deelnemer niet meer verplicht om op één moment zijn gespaarde pensioenkapitaal om te zetten in een levenslange gegarandeerde pensioenuitkering. Er is ook de mogelijkheid om in de uitkeringsfase nog door te beleggen. De jaarlijkse pensioenuitkering is dan afhankelijk van het gerealiseerde rendement op de beleggingen.

Voorstellen voor meer individuele pensioenkeuzes op Prinsjesdag 2016

Ook met Prinsjesdag zijn er weer twee maatregelen aangekondigd die de deelnemer nog meer individuele keuzes geven. Het gaat er hierbij om dat het uitstellen van de pensioenleeftijd wordt vereenvoudigd.  Zo is uitstellen van de pensioenleeftijd momenteel alleen mogelijk als er sprake is van een dienstverband. Het voorstel is om vanaf  1 januari 2017 de doorwerkeis te laten vervallen. Het tweede voorstel, dat ook per 1 januari 2017 in werking moet treden, heeft betrekking op het laten vervallen van de eis dat het pensioen niet meer mag bedragen dan 100% van het laatst verdiende loon. Nu is het nog zo dat bij het bereiken van de 100% grens, afhankelijk van de leeftijd, het pensioen moet ingaan of de pensioenopbouw moet stoppen. Bovengenoemde voorbeelden hebben met name betrekking op pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Dit betreft echter maar een klein gedeelte van alle pensioentoezeggingen in Nederland.

Flexibel pensioen bij bedrijfstakpensioenfondsen

Het grootste gedeelte van alle pensioensaanspraken is ondergebracht bij de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij meestal een middelloonregeling het uitgangspunt vormt. Slechts een beperkt aantal flexibiliseringselementen zijn dan van toepassing. Het kabinet streeft naar afschaffing van de doorsneepremie en wil gefaseerd  overstappen naar een nieuwe systematiek van pensioenopbouw. Dit voorstel kan echter op veel tegenstand kan rekenen. Of de plannen ook uitgevoerd worden is dus de vraag.

Overleg met een pensioenadviseur

Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Als u vragen heeft over de individualisering van pensioenregelingen, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.