Zorgplicht bij wijziging pensioenregeling

Zorgplicht bij wijziging pensioenregeling

Woensdag 1 maart 2017

Werkgever heeft zorg- en waarschuwingsplicht bij wijziging pensioenregeling

Vanwege de lage rentestand zien we dat steeds meer bestaande pensioenregelingen worden omgezet naar beschikbare premieregelingen. Op het moment dat de huidige pensioenregeling de einddatum van het contract bereikt, constateren we dat de verlengingsvoorstellen leiden tot forse premiestijgingen.

Middelloonregeling onbetaalbaar voor werkgevers

Werkgevers kiezen daarom om de middelloonregeling om te zetten naar een beschikbare premieregeling. In plaats van het garanderen van de uitkering wordt de hoogte van de inleg de nieuwe  maatstaf. Vanuit het oogpunt van redelijkheid en billijkheid is het een te verdedigen keuze om de overstap te maken naar een minder dure regeling. Gezien de lage rentestand wordt het verlenen van garanties over de hoogte van de pensioenuitkering aan werknemers onbetaalbaar.

Zorg- en waarschuwingsplicht

In 2016 heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan over het wijzigen van een  pensioenregeling van een eindloonregeling naar  een beschikbare premieregeling. De werknemers zijn eerder akkoord gegaan met de omzetting van de pensioenregeling en de overdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling. Door de tegenvallende beleggingsresultaten eisen de werknemers een vergoeding voor de ontstane pensioenschade.

Het Hof stelt de werknemers ten dele in het gelijk. Enerzijds vindt zij dat de informatie die aan de werknemers is verstrekt voldoende is. Echter met betrekking tot de waardeoverdracht van de opgebouwde aanspraken uit de eindloonregeling naar de beschikbare premieregeling vindt het Hof dat de werkgever de werknemers onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de risico’s. Op dit punt heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden en zal de geleden schade moeten worden vergoed.

Het Hof is namelijk van mening dat de door de werknemers opgebouwde gegarandeerde pensioenaanspraken door de overdracht worden blootgesteld aan risico’s. Denk hierbij aan tegenvallende rendementen, het lang-leven-risico en een daling van de rekenrente. Door onvolledige voorbeeldberekeningen heeft de werkgever deze risico’s onvoldoende in beeld gebracht en is ten onrechte de indruk gewekt dat door de overdracht er een veel hoger pensioen behaald zou worden.

Zorgplicht bij aanpassing pensioenregeling

Eens te meer blijkt dat de zorgplicht voor aanpassing van een pensioenregeling uiterst zorgvuldig moet worden ingevuld. Zeker in situaties waarbij er sprake is van een versobering van de bestaande pensioenregeling. De werkgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie naar de deelnemers. Het inhuren van een specialist op dit gebied is noodzakelijk. Een erkend pensioenadviseur beschikt over de kennis en kunde om de zorgplicht van de werkgever gedetailleerd in te kunnen vullen.

Ik wil werkgevers dan ook op het hart drukken om bij een aanpassing van de pensioenregeling ervoor te zorgen dat het communicatietraject richting de werknemers professioneel wordt ingevuld.