Antwoorden voor werkgevers over het nieuwe pensioenstelsel

Antwoorden voor werkgevers over het nieuwe pensioenstelsel

Donderdag 15 april 2021

Antwoorden voor werkgevers over het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel komt dichterbij. Daardoor zijn werkgevers er steeds meer mee bezig. De pensioenadviseurs van pensioen.com helpen werkgevers graag verder. In deze blog lichten we vier belangrijke aandachtspunten voor organisaties met een verzekerde pensioenregeling toe.

Wat is het verplichte transitieplan voor werkgevers?

De werkgever is verplicht om een transitieplan op te (laten) stellen. Dit plan is onderdeel van het instemmingsverzoek dat voor wijziging van de bestaande regeling naar een premieregeling met een vaste pensioenbijdrage moet worden voorgelegd aan de werknemersvertegenwoordiging. Het transitieplan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

  1. Het gekozen pensioencontract en welke vaste pensioenbijdrage gaat gelden.
  2. Informatie over hoe wordt omgegaan met al opgebouwde pensioenen en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.
  3. Een overzicht van de effecten per leeftijdscohort van de overstap op een (nieuwe) premieregeling met leeftijdsafhankelijke pensioenbijdrage.
  4. De gemaakte afspraken over adequate compensatie voor deze cohorten.
  5. Een financieringsplan voor de compensatie. Hierin wordt voor elk van de in het pensioenakkoord genoemde bronnen inzichtelijk gemaakt in welke mate die ingezet worden.

Speelt het pensioenakkoord al een rol bij een verlenging van het pensioencontract?

Er is een consultatieronde geweest naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen en er kunnen nog zaken aangepast worden. Er komen overgangs- en compensatieregelingen voor de overgang naar het nieuwe systeem. Maar er is nog niets definitief. Toch houden wij bij het verlengen van een bestaande regeling of het starten van een pensioenregeling al zoveel mogelijk rekening met de toekomst.

Moeten werknemers al over het pensioenakkoord geïnformeerd worden?

Het is nog niet mogelijk medewerkers te vertellen wat het nieuwe pensioenstelsel precies voor hen betekent. Wat is al wel duidelijk?

  • De uitkering beweegt voortaan mee met de ontwikkelingen op de financiële markten. In positieve en in negatieve zin. Uiteindelijk wordt daarmee een beter resultaat beoogd.
  • Voor medewerkers die nu al een beschikbare premieregeling (dc-regeling) hebben, wordt de beschikbaar te stellen premie (op termijn) leeftijdsonafhankelijk.

Heeft u een andere vraag? Stel hem aan onze adviseurs