Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Sociale partners en kabinet sloten in juni 2019 een pensioenakkoord. Een jaar later werd de uitwerking van het akkoord gepresenteerd. De planning is om in 2023 de benodigde wet- en regelgeving op te stellen en in te voeren. Uiterlijk per 1 januari 2027 moet voor iedere werkgever de pensioenregeling zijn aangepast.

Waarom is een nieuw pensioenstelsel nodig?

Als gevolg van veranderingen in de samenleving op het gebied van demografie, economie en arbeidsmarkt, sluit het pensioenstelsel niet goed meer aan op de huidige maatschappij. Om toekomstbestendig te kunnen blijven is aanpassing van het stelsel noodzakelijk. Het doel is een pensioenstelsel dat leidt tot een transparanter, persoonlijker en koopkrachtig pensioen.

Wat zijn de uitgangspunten van het pensioenakkoord?

Uitgangspunten uit het huidige pensioenstelsel die blijven:

  • De ambitie van een op 68 jaar ingaand ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde salaris na 40 jaar opbouw.
  • Solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten.
  • De huidige verplichtstelling blijft behouden

Het streven is dat met de aanpassingen niemand die nu pensioen opbouwt er op achteruit gaat. Het huidige pensioenniveau moet op zijn minst gelijk blijven. Nieuwe uitgangspunten zijn:

  • Voor iedere deelnemer geldt, ongeacht zijn leeftijd, hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie.
  • De deelnemer weet welke premie er voor hem beschikbaar is, maar het pensioenresultaat dat behaald wordt, is onbekend.
  • Het uiteindelijke resultaat hangt af van de omstandigheden op de financiële markten en de ontwikkeling van de levensverwachting.
Offerte voor aanpassen pensioenregeling