Pensioenregeling naar het buitenland alleen met toestemming deelnemers

Pensioenregeling naar het buitenland alleen met toestemming deelnemers

Vrijdag 28 december 2018

Pensioenregeling naar het buitenland alleen met toestemming deelnemers

Wanneer kan collectieve waardeoverdracht van een pensioenfonds of PPI plaatsvinden naar een pensioeninstelling in een andere EU-lidstaat? Dat kan als een meerderheid van tweederde van de deelnemers en pensioengerechtigden goedkeuring verleent. Dat staat in de wet die de implementatie van de Europese pensioenrichtlijn IORP II in Nederland regelt.

Wat is IORP II?

Op 13 januari 2019 wordt de IORP II richtlijn in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Deze Europese pensioenrichtlijn bevordert de mogelijkheden van een tweedepijlerpensioen in de Europese Unie. IORP II stelt regels over onder andere risicobeheer, toezicht op pensioeninstellingen en collectieve waardeoverdracht.

Wat zijn de eisen aan collectieve waardeoverdracht naar ander EU-land?

Volgens de richtlijn kan collectieve waardeoverdracht over landsgrenzen heen plaatsvinden. De Pensioenwet stelt kaders voor deze grensoverschrijdende waardeoverdracht. Zo moet de toezichthouder uit het land waar de pensioenen naartoe verhuizen, instemmen met de waardeoverdracht.

Bovendien is vereist dat deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling (PPI) schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een voornemen tot collectieve waardeoverdracht over de lansgrens. De overdracht kan alleen plaatsvinden als een tweederdemeerderheid van de mensen die hebben gereageerd op het besluit, goedkeuring verleent.