Partner altijd aanmelden voor partnerpensioen

Partner altijd aanmelden voor partnerpensioen

Woensdag 22 november 2017

Partner altijd aanmelden voor partnerpensioen

Het is zeer belangrijk om partners van deelnemers aan de pensioenregeling altijd aan te melden. Zo voorkomt u als werkgever problemen voor zowel de nabestaande van uw werknemer en voor uw organisatie zelf. Recent was er (weer) een rechtszaak over of de partner van een overleden deelnemer aan de pensioenregeling wel of niet recht had op partnerpensioen. Hoewel de rechter ditmaal het pensioen wel toekende, werden ook de risico’s voor werkgevers duidelijk die wijzigingen niet doorgeven aan de pensioenuitvoerder.

Wel of geen partnerpensioen?

Een deelnemer in een pensioenregeling woonde samen op basis van een notarieel samenlevingscontract. Nadat hij overleed, claimt zijn partner het partnerpensioen. De verzekeraar wijst dit af, omdat de partner niet was aangemeld. De rechter oordeelde dat de partner desondanks wel recht heeft op partnerpensioen.

Is er een aanmeldplicht voor het partnerpensioen?

De verzekeraar wilde het partnerpensioen niet uitkeren omdat in het pensioenreglement staat dat een deelnemer verplicht is alle inlichtingen te verstrekken die de pensioenuitvoerder nodig heeft voor een goede uitvoering van het reglement.

De rechtbank oordeelt echter dat het pensioenreglement geen expliciete aanmeldplicht bevat, in die zin dat niet expliciet is opgenomen dat een partner moet worden aangemeld. De verplichting om informatie te verstrekken was niet specifiek genoeg.

Verplichtingen voor de werkgever op basis van de uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst bevatte een verplichting om alle wijzigingen en inlichtingen die van belang zijn voor de verzekering te melden. Die verplichting rust echter op de verzekeringnemer. Bij een pensioenregeling is dat de werkgever en niet de deelnemer zelf. Volgens de pensioenverzekeraar is de werkgever te kort geschoten in de nakoming van de uitvoeringsovereenkomst.

Onbepaald partnersysteem

De werkgever vond dat dat niet het geval was omdat sprake is van een onbepaald partnersysteem. Bij een dergelijk systeem wordt volgens de werkgever de premie voor het partnerpensioen bepaald los van de persoon van de partner. Voor zowel het hebben van aanspraak op partnerpensioen als voor de premievaststelling, is het dan niet nodig dat de pensioenuitvoerder bekend is met de persoon van de partner.

De rechtbank gaat hier niet in mee. Ook bij een onbepaald partnersysteem moet de verzekeraar geïnformeerd worden of er sprake is van een partner. De werkgever bracht hier tegenin dat zij niet op de hoogte was dat de deelnemer een partner had. Hierin kreeg de werkgever gelijk. De werkgever kan geen melding maken van feiten waarvan zij geen weet had. Het is de verantwoordelijkheid van een deelnemer relevante wijzigingen in zijn persoonlijke situaties aan de werkgever te melden.

Werkgevers: controleer of partners zijn aangemeld

Door het ontbreken van een specifieke aanmeldverplichting in het pensioenreglement, werd het partnerpensioen alsnog toegekend. Dat de werkgever niet verantwoordelijk wordt gehouden, zal zeker niet altijd zo zijn. De vraag of iemand een partner heeft, is voor de pensioenverzekeraar van groot belang om zijn risico’s in te schatten en daarvoor een passende premie te vragen.

Neem geen risico en wijs uw medewerkers op de definitie van partner in uw pensioenreglement. Voldoet de partner aan de partnerdefinitie? Controleer dan of de partner ook daadwerkelijk is aangemeld. Natuurlijk kan uw pensioenadviseur helpen bij de communicatie naar uw medewerkers.