Pensioengrondslag

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het deel van het loon waarop de pensioenopbouw is gebaseerd. De pensioengrondslag is hetzelfde als het pensioengevend salaris maar dan met aftrek van de AOW-franchise.

AOW-franchise

Bij een pensioenregeling is de franchise het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald.

Pensioenofferte