Wijzigen pensioenregeling vereist welbewuste instemming deelnemers

Wijzigen pensioenregeling vereist welbewuste instemming deelnemers

Donderdag 5 maart 2020

Wijzigen pensioenregeling vereist welbewuste instemming deelnemers

Wilt u als werkgever de pensioenregeling wijzigen? Bijvoorbeeld van eindloon naar middelloon, of van middelloon naar beschikbare premie? Dan betekent dit vaak een verslechtering van de pensioenopbouw voor de deelnemers. Dan is een welbewuste instemming van de deelnemers noodzakelijk. Stilzwijgende instemming is onvoldoende.

Uitspraak rechtbank over wijziging pensioenreglement

In 2019 deed een rechter uitspraak over de wijziging van een pensioenregeling en de gevolgen voor de weduwe van een medewerker.

  • De medewerker trad in 1997 in dienst en ging deelnemen aan de pensioenregeling. De bij indiensttreding geldende pensioenregeling voorzag in een ouderdomspensioen op eindloonbasis en een bijbehorend nabestaandenpensioen op opbouwbasis.
  • In 1999 wijzigde de werkgever het pensioenreglement. Eindloon werd middelloon en het nabestaandenpensioen ging van opbouwbasis naar risicobasis. Voorafgaand aan deze wijziging verstrekte de werkgever een memo aan de werknemers met een uitleg over de voorgenomen wijziging.
  • Een maand later werd een tweede memo verstrekt met informatie over het nieuwe pensioenreglement. Daarbij kregen de medewerkers ook een keuzeformulier voor het al dan niet meeverzekeren van een partnerpensioen.
  • Verder organiseerde de werkgever drie voorlichtingsavonden waar de nieuwe regeling werd toegelicht en konden de werknemers gedurende een maand vragen stellen aan een speciaal daarvoor opgerichte helpdesk.
  • Het dienstverband van de medewerker eindigde in 2010.
  • In 2015 overlijdt de medewerker waarna zijn weduwe aanspraak wil maken op het partnerpensioen. Zij stel dat haar overleden partner nimmer heeft ingestemd met de wijzigingen van het pensioenreglement.
  • Het hof geeft de weduwe gelijk. Want de wijziging in het reglement betroffen twee zeer belangrijke verslechteringen. De gevolgen zijn onvoldoende duidelijk gemaakt aan de medewerker.
  • Het hof verwerpt ook het betoog van de werkgever dat de medewerker heeft ingestemd omdat hij nooit heeft geprotesteerd.
  • Het hof concludeert dan ook dat het bij indiensttreding geldende pensioenreglement ten opzichte van de medewerker is blijven gelden.

Wijzigen pensioenregeling is een zorgvuldig proces

Deze uitspraak maakt maar weer eens duidelijk dat het wijzigen van een pensioenregeling vraagt om een zorgvuldig proces. Als de wijziging een belangrijke verslechtering inhoudt (en dat is vaak het geval) moeten deelnemers welbewust instemmen. Wie zwijgt stemt toe, is onvoldoende. Dat betekent overigens niet per definitie dat het hanteren van een negatieve optie nooit zou kunnen. Het gaat om de formulering en de wijze van communiceren.

Voorkom financiële schade, schakel een pensioenadviseur in

Als het proces niet zorgvuldig wordt doorlopen, zijn de consequenties voor de werkgever groot. In deze zaak kreeg de werkgever nog een fikse aanvullende rekening. Het alsnog moeten inkopen van een direct ingaand nabestaandenpensioen is een dure zaak. Wijzigen van een pensioenregeling vereist zorgvuldigheid en een ter zake deskundige adviseur.

Pensioenofferte